Primăria Gioseni organizează în data de 27.04.2020, ora 10.00, la sediul instituției din str. Principală nr.211, comuna Gioseni, județul Bacău, examenul de promovare în gradul profesional imediat superior a funcţionarilor publici de execuţie din cadrul Primăriei, pentru următorele posturi:

 

Nr. crt. Denumire Categorie Clasă Grad profesional Compartiment/Birou Gradul profesional pentru care se organizează examenul
1. Consilier Execuție I Principal Contabilitate, achiziții publice, administrativ Superior
2. Consilier Execuție I Asistent Contabilitate, achiziții publice, administrativ Principal
3. Inspector Execuție I Principal Asistență socială Superior

 

 1. Desfășurarea examenului:
 2. Dosarele de înscriere la examen se vor depune de către candidați în perioada 26.03.2020 – 15.04.2020;
 3. proba scrisă va avea loc în data de 27.04.2019, ora 10.00;
 4. interviul va avea loc în data de 29.04.2020, ora 10.00.
 5. În vederea înscrierii la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public de execuţie trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale cumulative:
 6. a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 7. b) să fi obţinut cel puţin calificativul bine la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
 8. c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

III. Dosarul de examen conţine în mod obligatoriu:

 1. a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 2. b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani calendaristici;
 3. c) formularul de î

Dosarele de înscriere la examen se vor depune la Compartimentul resurse umane.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin Compartimentul resurse umane.

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BACĂU

PRIMĂRIA COMUNEI GIOSENI

COMUNA GIOSENI, JUDEŢUL BACĂU

TELEFON: 0234/225233

www.comunagioseni.ro   e-mail: contact@comunagioseni.ro

 

 

BIBLIOGRAFIA

La examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcţionarilor publici de execuţie din cadrul Primăriei comunei Gioseni, județul Bacău

 

 1. Pentru funcțiile publice din cadrul Biroului contabilitate, achiziții publice, administrativ al aparatului de specialitate al primarului comunei Gioseni, județul Bacău

 

 1. Constituția României;
 2. Ordonanța de Urgență nr.57/2009 privind Codul administrativ (Partea a III – a, Titlul II Capitolul 8 Titlul III și Titlul V, Capitolul 3, Capitolul 4, Titlul VII, Capitolul 3);
 3. Legea 53/2003 Codul Muncii;
 4. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 6. Hotărârea nr. 525/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice
 7. Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal;
 8. Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală;

 

 

 1. Pentru funcția publică din cadrul Compartimentului asistență socială al aparatului de specialitate al primarului comunei Gioseni, județul Bacău

 

 1. Constituția României;
 2. Ordonanța de Urgență nr.57/2009 privind Codul administrativ (Partea a III – a, Titlul II Capitolul 8 Titlul III și Titlul V, Capitolul 3, Capitolul 4, Titlul VII, Capitolul 3);
 3. Legea 53/2003 Codul Muncii;
 4. Legea 292/2011 a asistenței sociale din România;
 5. Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 6. Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei.

 

 

NOTĂ: La toate actele normative menționate se vor avea în vedere completările și modificările la zi.

 

 

PRIMAR,

TAMAȘ BERNADIN

 

 

 

Întocmit,

Consilier Baltag Alina Maria