ANUNT PUBLICITATE

 

Referitor la :  EXECUTIE LUCRARI „ REPARATII ACOPERIS GRADINITA NORD IN  COMUNA GIOSENI , JUDETUL BACAU’’

 

           UAT Gioseni anunta initierea atribuirii prin cumparare directa , in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5) din Legea 98/2016 si  art. 43 alin. (1) si (3) din HG 395/2016, a contractului avand ca obiect   EXECUTIE LUCRARI „ REPARATII ACOPERIS GRADINITA NORD IN  COMUNA GIOSENI , JUDETUL BACAU’’            Prezenta invitatie pentru atribuirea contractului  de lucrari are în vedere asigurarea urmatoarelor:

            – Executie lucrari pentru realizarea obiectivului.

Sursele de finanţare a achiziţiei care urmează să fie efectuată :  bugetul local;

Limba de redactare a ofertei : limba română;

Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor;

1.    Criteriul utilizat pentru achiziţia serviciilor sus menţionate :  contractul va fi atribuit operatorului economic care a prezentat oferta clasata pe locul intai in clasamentul intocmit in ordine crescatoare a preturilor admisibile;

2.    Oferta se va face în lei,  cu TVA.

3.    Valoarea estimata cu TVA :  77.743,51  Moneda: RON

4.    Ofertele al caror pret depaseste valoarea estimata a contractului vor fi respinse ca fiind inacceptabile;

5.    Ofertele depuse dupa termenul limita se considera intarziate si vor fi respinse ca fiind neconforme

6.    Ofertele care nu indeplinesc cerintele din caietul de sarcini vor fi respinse ca fiind neconforme.

            7. Cod CPV : 50000000-5 servicii de reparare si intretinere;

 

8.Termen limita de executie :  31 decembrie.

            Oferta va cuprinde :

-oferta financiara;

Documente de calificare:

-certificate fiscale (Primarie,ANAF);

-lista cu personalul;

-lista cu utilaje;

-lista cu furnizori;

-experienta similara in ultimii 5 ani (sa aiba 3 contracte care insumate sa aiba  valoarea minima 77.743,51 lei fara TVA) .

            Data limită pentru transmiterea ofertei preliminare : 18.12.2018, orele 10.00 la sediul autoritatii contractante, COMUNA GIOSENI, JUDETUL BACAU

            Data şi ora deschiderii ofertei preliminare : 19.12.2018, orele 10.00 la sediul autoritatii contractante, COMUNA GIOSENI, JUDETUL BACAU.

           Pentru  documentatie: caiet de sarcini,liste de cantitati si vizita in teren  va adresati la sediul primariei Gioseni la biroul de achizitii publice.

           

Pentru asigurarea confidentialitatii,ofertele se vor prezenta in plic inchis inscriptionat cu mentiunea ,,A nu se deschide pana la data …… ora…..”.Plicul exterior va avea inscrise urmatoarele:obiectul achizitiei,adresa autoritatii contractante,adresa si denumirea ofertantului.

Ofertele care vor fi depuse dupa termenul limita,vor fi returnate nedechise.

 

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la telefon: 0234/225233,fax : 0234/225233;adresa de mail :primariagioseni@yahoo.com,persoana de contact : Turcu Ana-Maria.

 

 

PRIMAR,

TAMAS BERNADIN