UAT Gioseni anunta initierea atribuirii prin cumparare directa , in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5) din Legea 98/2016 si  art. 43 alin. (1) si (3) din HG 395/2016, a contractului avand ca obiect      lucrari de” reconditionare banci, mobilier loc de joaca “ Comuna Gioseni, Judetul Bacau ’’

Prezenta invitatie pentru atribuirea contractului  de furnizare are în vedere asigurarea urmatoarelor:

– Executie lucrari pentru realizarea obiectivului.

Sursele de finanţare a achiziţiei care urmează să fie efectuată :  bugetul local;

Limba de redactare a ofertei : limba română;

Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor;

  1. Criteriul utilizat pentru achiziţia serviciilor sus menţionate : contractul va fi atribuit operatorului economic care a prezentat oferta clasata pe locul intai in clasamentul intocmit in ordine crescatoare a preturilor admisibile;
  2. Oferta se va face în lei, cu TVA.
  3. Valoarea estimata cu TVA : 000 lei  Moneda: RON
  4. Ofertele al caror pret depaseste valoarea estimata a contractului vor fi respinse ca fiind inacceptabile;
  5. Ofertele depuse dupa termenul limita se considera intarziate si vor fi respinse ca fiind neconforme
  6. Ofertele care nu indeplinesc cerintele din caietul de sarcini vor fi respinse ca fiind neconforme.
  7. Cod CPV : 45453000-7 lucrari de reparatii generale si de renovare

 

8.Termen limita de executie : 01.06.2020.

Oferta va cuprinde :

-certificat de inregistrare firma

-certificat fiscal

-oferta financiara;

Documente de calificare:

-lista cu utilaje;

-lista cu salariatii;

Data limită pentru transmiterea ofertei preliminare : 04.05.2020, orele 10.00 la sediul autoritatii contractante, COMUNA GIOSENI, JUDETUL BACAU

Data şi ora deschiderii ofertei preliminare : 05.05.2020, orele 10.00 la sediul autoritatii contractante, COMUNA GIOSENI, JUDETUL BACAU.

Pentru  vizita in teren va asteptam la sediul primariei intre orele 07:30-16:00 de luni pana joi, vinerea de la 07:30-13:30.

Pentru asigurarea confidentialitatii,ofertele se vor prezenta in plic inchis inscriptionat cu mentiunea ,,A nu se deschide pana la data …… ora…..”.Plicul exterior va avea inscrise urmatoarele:obiectul achizitiei, adresa autoritatii contractante, adresa si denumirea ofertantului.

Ofertele care vor fi depuse dupa termenul limita,vor fi returnate nedeschise.

 

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la telefon: 0234/225233,fax : 0234/225233;adresa de mail : contact@comunagioseni.ro, persoana de contact : Turcu Ana-Maria.

 

 

PRIMAR,

TAMAS BERNADIN

 

 

 

 

 

 

 

SCAN_20200515_102237193