Nr.   APL/ 26 din  19.06.2020

 

 

 

 

ANUNT PUBLICITATE

 

Referitor la  lucrari : EXTINDERE SISTEM MONITORIZARE VIDEO IN PARCUL COMUNAL GIOSENI, JUDETUL BACAU

 

UAT Comuna Gioseni anunta initierea atribuirii prin cumparare directa , in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5) din Legea 98/2016 si  art. 43 alin. (1) si (3) din HG 395/2016, a contractului avand ca obiect executarea  lucrarilor pentru extindere sistem monitorizare video in parcul comunal Gioseni.

Prezenta invitatie pentru atribuirea contractului  de lucrari are în vedere asigurarea urmatoarelor:

– lucrari pentru realizarea obiectivului.

Sursele de finanţare a achiziţiei care urmează să fie efectuată :  bugetul local;

Limba de redactare a ofertei : limba română;

Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor;

  1. Criteriul utilizat pentru achiziţia serviciilor sus menţionate : contractul va fi atribuit operatorului economic care a prezentat oferta clasata pe locul intai in clasamentul intocmit in ordine crescatoare a preturilor admisibile;
  2. Oferta se va face în lei, fără TVA.
  3. Valoarea estimata fara TVA : 36.0000 lei Moneda: RON
  4. Ofertele al caror pret depaseste valoarea estimata a contractului vor fi respinse ca fiind inacceptabile;
  5. Ofertele depuse dupa termenul limita se considera intarziate si vor fi respinse ca fiind neconforme
  6. Ofertele care nu indeplinesc cerintele din caietul de sarcini vor fi respinse ca fiind neconforme.
  7. Cod CPV : 32412110-8 : retea internet

 

8.Termen limita de executie :

  1. Oferta va cuprinde :

-oferta financiara;

-documente de calificare;

-certificate fiscale (Primarie sau ANAF);

-lista cu personalul;

-lista cu furnizori;

– experinta similara ( contracte din ultimii 3 ani a caror  valoarea minima e de 36.000 lei)

Data limită pentru transmiterea ofertei preliminare :26.06.2020, orele 10:00 la sediul autoritatii contractante, COMUNA GIOSENI, JUDETUL BACAU

Data şi ora deschiderii ofertei preliminare : 29.06.2020, orele 10:00 la sediul autoritatii contractante, COMUNA GIOSENI, JUDETUL BACAU.

Anexez lista necesara de produse.

 

Pentru asigurarea confidentialitatii,ofertele se vor prezenta in plic inchis inscriptionat cu mentiunea ,,A nu se deschide pana la data …… ora…..”.Plicul exterior va avea inscrise urmatoarele: obiectul achizitiei,adresa autoritatii contractante,adresa si denumirea ofertantului.

Ofertele care vor fi depuse dupa termenul limita,vor fi returnate nedechise.

 

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la telefon: 0234/225233,fax : 0234/225233;adresa de mail : contact@comunagioseni.ro, persoana de contact : Turcu Ana-Maria.

 

 

PRIMAR,

TAMAS BERNADIN