1.     Condiţii generale de participare la concurs:

a)     are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)    cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)     are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)    are capacitate deplină de exerciţiu;

e)     are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)      îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)  nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

                                          

2.     Condiţii specifice de participare la concurs:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată   absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul agricol sau ştiinţe economice;

– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minim 3 ani.

 

           4. Concursul constă în următoarele etape succesive:

      selecţia dosarelor de înscriere;

      proba scrisă;

      interviul.

 

5.     Desfăşurarea concursului:

a)         Concursul se organizează la sediul Primariei Gioseni, conform calendarului următor:

        18 iulie  2018, ora 15.00 – data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs;

        19 – 20 iulie 2018 – selecţia dosarelor de concurs;

        20 iulie  2018 – data limită de afişare a rezultatului selecţiei dosarelor de concurs;

        27 iulie  2018 ora 09.00 – proba scrisă;

        30 iulie 2018 ora 12.00 – interviul.

b)    Comunicarea rezultatelor la proba scrisă, respectiv la interviu, se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

 

 

c)     După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, după caz, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

d)    Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse faţă de rezultatul selecţiei dosarelor de concurs/a probei scrise/a interviului se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

e)     Rezultatele finale se afişează în termen de maximun o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la pct.d) pentru ultima probă, respectiv interviul.

 

6.     Dosarul de concurs

Dosarele complete de concurs întocmite conform art.6 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se depun la sediul Primariei Comunei  Gioseni la secretariatul comisiei de concurs.

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

a)     cerere de înscriere la concurs adresată conducerii Primariei Gioseni;

b)    copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)     copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

d)    carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau specialitatea studiilor, în copie;

e)     cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f)      adeverinţă medicală care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

g)    curriculum vitae.

În cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii  probei scrise.

Actele prevăzute de la lit.b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor acestora.

Relaţii suplimentare la tel. 0234/225233.

Vezi document atașat