ANUNT PUBLICITATE

 

Referitor la :,, INTOCMIRE DOCUMENTATIE PENTRU REPARATII SI REAMPLASARE STATII DE AUTOBUZ IN

COMUNA GIOSENI,JUD.BACAU”

 

           UAT Comuna Gioseni anunta initierea atribuirii prin cumparare directa , in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5) din Legea 98/2016 si  art. 43 alin. (1) si (3) din HG 395/2016, a contractului avand ca obiect servicii de :,, INTOCMIRE DOCUMENTATIE PENTRU REPARATII SI REAMPLASARE STATII DE AUTOBUZ  IN COMUNA GIOSENI,JUD.BACAU”

            Prezenta invitatie pentru atribuirea contractului  de servicii are în vedere asigurarea urmatoarelor:

            – Prestari servicii de proiectare  pentru realizarea obiectivului.

Sursele de finanţare a achiziţiei care urmează să fie efectuată :  bugetul local;

Limba de redactare a ofertei : limba română;

Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor;

1.      Criteriul utilizat pentru achiziţia serviciilor sus menţionate :  contractul va fi atribuit operatorului economic care a prezentat oferta clasata pe locul intai in clasamentul intocmit in ordine crescatoare a preturilor admisibile;

2.      Oferta se va face în lei, fără TVA.

3.      Valoarea estimata fara TVA : 2.500  lei  Moneda: RON

4.      Ofertele al caror pret depaseste valoarea estimata a contractului vor fi respinse ca fiind inacceptabile;

5.      Ofertele depuse dupa termenul limita se considera intarziate si vor fi respinse ca fiind neconforme

6.      Ofertele care nu indeplinesc cerintele vor fi respinse ca fiind neconforme.

            7. Cod CPV : 71322000-1: servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice

8.Termen limita de executie :  10 zile de la incheierea contractului ;

            Oferta va cuprinde :

-oferta financiara;

-actele societatii ( CUI, certificat constatator);

-experienta similara in ultimii 3 ani (sa aiba un  contract  cu valoarea minima de 2.500 lei) .

            Data limită pentru transmiterea ofertei preliminare : 30.10.2018, orele  10:00 la sediul autoritatii contractante, COMUNA GIOSENI, JUDETUL BACAU

            Data şi ora deschiderii ofertei preliminare : 31.10.2018, orele 10:00 la sediul autoritatii contractante, COMUNA GIOSENI, JUDETUL BACAU.

           Pentru  documentatie si vizita in teren  va adresati la sediul primariei Gioseni la biroul de achizitii publice.

           

Pentru asigurarea confidentialitatii,ofertele se vor prezenta in plic inchis inscriptionat cu mentiunea ,,A nu se deschide pana la data …… ora…..”.Plicul exterior va avea inscrise urmatoarele:obiectul achizitiei,adresa autoritatii contractante,adresa si denumirea ofertantului.

Ofertele care vor fi depuse dupa termenul limita,vor fi returnate nedechise.

 

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la telefon: 0234/225233,fax : 0234/225233;adresa de mail :primariagioseni@yahoo.com,persoana de contact : Turcu Ana-Maria.

 

 

PRIMAR,

TAMAS BERNADIN