Nr.   1577    din  18.04.2019

 

 

 

 

ANUNT PUBLICITATE

 

Referitor la  : LUCRARI : „CONSTRUIRE ZID SI PLATFORMA DE BETON ARMAT LA SALA DE SPORT A SCOLII GIMNAZIALE ,,ION STRAT” , LOCALITATEA GIOSENI, JUDETUL BACAU”

 

           UAT Comuna Gioseni anunta initierea atribuirii prin cumparare directa , in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5) din Legea 98/2016 si  art. 43 alin. (1) si (3) din HG 395/2016, a contractului avand ca obiect executarea lucrarilor de  „CONSTRUIRE ZID SI PLATFORMA DE BETON ARMAT LA SALA DE SPORT A SCOLII GIMNAZIALE ,,ION STRAT” , LOCALITATEA GIOSENI, JUDETUL BACAU”

            Prezenta invitatie pentru atribuirea contractului  de lucrari are în vedere asigurarea urmatoarelor:

            – Executie lucrari pentru realizarea obiectivului.

             Dimensiuni zid : 3m/1,8/25 cm

            Platforma beton : armat cu plasa Ø5 , 29 mp

Sursele de finanţare a achiziţiei care urmează să fie efectuată :  bugetul local;

Limba de redactare a ofertei : limba română;

Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor;

1.    Criteriul utilizat pentru achiziţia serviciilor sus menţionate :  contractul va fi atribuit operatorului economic care a prezentat oferta clasata pe locul intai in clasamentul intocmit in ordine crescatoare a preturilor admisibile;

2.    Oferta se va face în lei, fără TVA.

3.    Valoarea estimata fara TVA : 11.000 lei  Moneda: RON

4.    Ofertele al caror pret depaseste valoarea estimata a contractului vor fi respinse ca fiind inacceptabile;

5.    Ofertele depuse dupa termenul limita se considera intarziate si vor fi respinse ca fiind neconforme

6.    Ofertele care nu indeplinesc cerintele vor fi respinse ca fiind neconforme.

            7. Cod CPV : 45262600-7 : diverse lucrari specializate de constructii ;

 

8.Termen limita de executie :  10 zile de la semnarea contractului ;

            Oferta va cuprinde :

-oferta financiara;

-oferta tehnica;

-documente de calificare;

-lista cu personalul;

            Data limită pentru transmiterea ofertei preliminare : 03.05.2019, orele  10:00 la sediul autoritatii contractante, COMUNA GIOSENI, JUDETUL BACAU

            Data şi ora deschiderii ofertei preliminare : 06.05.2019, orele 10:00 la sediul autoritatii contractante, COMUNA GIOSENI, JUDETUL BACAU.

           Pentru  documentatie si vizita in teren  va adresati la sediul primariei Gioseni la biroul de achizitii publice.

           

Pentru asigurarea confidentialitatii,ofertele se vor prezenta in plic inchis inscriptionat cu mentiunea ,,A nu se deschide pana la data …… ora…..”.Plicul exterior va avea inscrise urmatoarele:obiectul achizitiei,adresa autoritatii contractante,adresa si denumirea ofertantului.

Ofertele care vor fi depuse dupa termenul limita,vor fi returnate nedeschise.

 

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la telefon: 0234/225233,fax : 0234/225233;adresa de mail :primariagioseni@yahoo.com,persoana de contact : Turcu Ana-Maria.

 

 

PRIMAR,

TAMAS BERNADIN