Nr.   2636  din  01.07.2019

 

 

 

 

ANUNT PUBLICITATE

 

Referitor la  :” ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL SI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AL COMUNEI GIOSENI, JUD. BACAU”

 

 

           UAT Comuna Gioseni anunta initierea atribuirii prin cumparare directa , in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5) din Legea 98/2016 si  art. 43 alin. (1) si (3) din HG 395/2016, a contractului avand ca obiect: ” ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL SI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AL COMUNEI GIOSENI, JUD. BACAU”

Lucrarea va cuprinde intocmirea documentatiilor de avizare si obtinere avize de la :

-S.G.A

– Apele Romane

-Mediu

-Imbunatatiri funciare

-Directia Agricola

-OCPI

-Ministerul Agriculturii

-E-ON, GAZ, Romtelecom

-Transelectrica

-Trans Gaz

-MAI

-Directia Silvica

-SRI

-Ministrul Culturii

-Studiu Geotehnic

-Studii Arghitecturale

-Raport de mediu

Sursele de finanţare a achiziţiei care urmează să fie efectuată :  bugetul local;

Limba de redactare a ofertei : limba română;

Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor;

1.      Criteriul utilizat pentru achiziţia serviciilor sus menţionate :  contractul va fi atribuit operatorului economic care a prezentat oferta clasata pe locul intai in clasamentul intocmit in ordine crescatoare a preturilor admisibile;

2.      Oferta se va face în lei, fără TVA.

3.      Valoarea estimata fara TVA : 95.000 lei  Moneda: RON

4.      Ofertele al caror pret depaseste valoarea estimata a contractului vor fi respinse ca fiind inacceptabile;

5.      Ofertele depuse dupa termenul limita se considera intarziate si vor fi respinse ca fiind neconforme

6.      Ofertele care nu indeplinesc cerintele vor fi respinse ca fiind neconforme.

            7. Cod CPV : 71410000-5 servicii de urbanism

          8.Termen limita de executie :  12 luni de la semnarea contractului;

            Oferta va cuprinde :

-oferta financiara;

-documente de calificare;

-lista cu personalul

-certificate fiscale (Primarie,ANAF);

-experienta similara in ultimii 5 ani (sa aiba 3 contracte  insumate cu valoarea minima de 95.000 lei)

            Data limită pentru transmiterea ofertei preliminare : 08.07.2019, orele  10:00 la sediul autoritatii contractante, COMUNA GIOSENI, JUDETUL BACAU

            Data şi ora deschiderii ofertei preliminare : 09.07.2019, orele 10:00 la sediul autoritatii contractante, COMUNA GIOSENI, JUDETUL BACAU.

           Pentru  documentatie si vizita in teren  va adresati la sediul primariei Gioseni la biroul de achizitii publice.

           

Pentru asigurarea confidentialitatii,ofertele se vor prezenta in plic inchis inscriptionat cu mentiunea ,,A nu se deschide pana la data …… ora…..”.Plicul exterior va avea inscrise urmatoarele:obiectul achizitiei, adresa autoritatii contractante, adresa si denumirea ofertantului.

Ofertele care vor fi depuse dupa termenul limita, vor fi returnate nedechise.

 

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la telefon: 0234/225233,fax : 0234/225233;adresa de mail :primariagioseni@yahoo.com,persoana de contact : Turcu Ana-Maria.

 

 

PRIMAR,

TAMAS BERNADIN

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email