ANUNT PUBLICITATE

 

Referitor la  : LUCRARI INTRETINERE DRUMURI BALASTATE

 

           UAT Gioseni anunta initierea atribuirii prin cumparare directa , in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5) din Legea 98/2016 si  art. 43 alin. (1) si (3) din HG 395/2016, a contractului avand ca obiect executarea lucrarilor de intretinere drumuri balastate.

            Prezenta invitatie pentru atribuirea contractului  de lucrari are în vedere asigurarea urmatoarelor:

            – Executie lucrari pentru realizarea obiectivului.

Sursele de finanţare a achiziţiei care urmează să fie efectuată :  bugetul local;

Limba de redactare a ofertei : limba română;

Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor;

1.    Criteriul utilizat pentru achiziţia serviciilor sus menţionate :  contractul va fi atribuit operatorului economic care a prezentat oferta clasata pe locul intai in clasamentul intocmit in ordine crescatoare a preturilor admisibile;

2.    Oferta se va face în lei, fără TVA.

3.    Valoarea estimata fara TVA : 83.915,17 lei  Moneda: RON

4.    Ofertele al caror pret depaseste valoarea estimata a contractului vor fi respinse ca fiind inacceptabile;

5.    Ofertele depuse dupa termenul limita se considera intarziate si vor fi respinse ca fiind neconforme

6.    Ofertele care nu indeplinesc cerintele din caietul de sarcini vor fi respinse ca fiind neconforme.

            7. Cod CPV : 45233141-9 Lucrari de intretinere a drumurilor

 

8.Termen limita de executie :90 de zile de la data semnarii contractului;

9.Garantia de buna executie : 5 % din valoarea contractului,fara TVA

 10.Garantia se constituie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante  

            Oferta va cuprinde :

-oferta financiara;

-oferta tehnica;

-ultimul bilant;

-documente de calificare;

-certificate fiscale (Primarie,ANAF);

-lista cu personalul;

-lista cu utilaje;

-experienta similara in ultimii 5 ani (sa aiba un contract  pe valoarea minima de 83.915,17 lei fara TVA) .

            Data limită pentru transmiterea ofertei preliminare : 24.09.2018, orele 10.00 la sediul autoritatii contractante, COMUNA GIOSENI, JUDETUL BACAU

            Data şi ora deschiderii ofertei preliminare : 25.09.2018, orele 10.00 la sediul autoritatii contractante, COMUNA GIOSENI, JUDETUL BACAU.

           Pentru  documentatie: caiet de sarcini,liste de cantitati si vizita in teren  va adresati la sediul primariei Gioseni la biroul de achizitii publice.

           

Pentru asigurarea confidentialitatii,ofertele se vor prezenta in plic inchis inscriptionat cu mentiunea ,,A nu se deschide pana la data …… ora…..”.Plicul exterior va avea inscrise urmatoarele:obiectul achizitiei,adresa autoritatii contractante,adresa si denumirea ofertantului.

Ofertele care vor fi depuse dupa termenul limita,vor fi returnate nedechise.

 

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la telefon: 0234/225233,fax : 0234/225233;adresa de mail :primariagioseni@yahoo.com,persoana de contact : Turcu Ana-Maria.

 

 

PRIMAR,

TAMAS BERNADIN